Zanim klikniesz „Wejdź na stronę”, prosimy o przeczytanie informacji zawartej pod linkiem "Więcej". Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies i o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych. Klikając „Wejdź na stronę”, zgadzasz się na informacje zawarte pod linkiem „Więcej”. Możesz też odmówić zgody lub ograniczyć jej zakres.

Sample title

EAST DESIGN DAYS - 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Wszystkie osoby uprasza się o zapoznanie z poniższą klauzulą informacyjną. 

Podczas wydarzenia East Design Days będą robione fotografie oraz nagrania. Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalenie ich wizerunku proszone są o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio fotografowi lub organizatorowi. Dalsze uczestniczenie w wydarzeniu bez powyższego zgłoszenia, Administrator traktuje jako wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie Pani/Pana wizerunku jako danej osobowej. 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl 
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu informacyjnym, związanym z udziałem w East Design Days, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz w celu archiwizacyjnym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 650, z późn. zm.) 
3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać wyłącznie podmiotom organizującym poszczególne wydarzenia w ramach East Design Days. 
4. Nie przekazujemy  Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres do czasu wycofania udzielonej zgody. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Warsztatach związanych z wydarzeniem. Brak udzielenia zgody uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w wydarzeniu. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: 
a) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem, 
b) sprostowania danych, 
c) usunięcia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych, 
e) wniesienia sprzeciwu, 
f) przenoszenia danych. Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 
9. Informujemy, że Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.